Elbűvölés coaching

Elbűvölés coaching

 

„A coaching tele van ellentmondásokkal. Még a coachok között sincs egyetértés abban, hogy miért alkalmazzák őket, mit tesznek valójában, és hogyan mérhető az eredményességük.”

(Diane Coutu és Carol Kauffman

Harvard Business Review 2009. júnuis/2009. január)

 

Személyes megtapasztalás!

 „elmondod, elfelejtem, ha megmutatod tán megértem, ha együtt csináljuk, meg is jegyzem.”

Kínai mondás

 

 

Bevezetés előtti megjegyzések

 

Az emberek saját szükségleteik kielégítése céljából munkájukkal másokat szolgálnak, hogy szükségleteik megvásárlásához pénzt keressenek.  Azokat, akik úgy vélik, hogy a pénz keresés során kényszerből, robotolva szolgálnak másokat, azokat vezetőik valóban "kényszerrel" fogják robotoltatni.

 Az IQ dominanciájú vezetésnek több száz, minden apró részlet szabályozására kidolgozott, "optimális" vállalatvezetői módszer áll a rendelkezésére, hogy munkatársaikat optimálisan "robotoltathassák".

(Az irodalomjegyzékben megtalálhatók annak a könyvnek az adatai, mely több mint ötven vállalatvezetői módszert mutat be az IQ dominanciájú vezetési módszerek "gyöngyszemeiből".  )

Ennek ellenére, százmilliókkal mérhető azoknak a száma, akik "boldogan" vállalják a kényszerroboráltatást, mert eltúlzott anyagi racionális tudatuk úgy véli nincs más út a megélhetéshez.

        

Azelbűvölés management kitörést jelent ebből a rendkívül rossz hatékonyságú vállalatvezetési módszerek köréből, és az érzelmi racionalitásra építve szabad utat biztosít az emberek alkotó vágyának, akik örömmel végzett munkájuk eredményén elbűvölt állapotban, elbűvölő eredményeket érnek el.

 

                   Az embereknek a saját boldogulásához két nagy csoportba sorolható dologra: árukra, szolgáltatásokra van szükségük:

  • A létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi és szellemi termékek és szolgáltatások,
  • Óhajok és álmok kategóriájába tartozó tényezők

 

         A nélkülözhetetlen anyagi és szellemi termékek és szolgáltatások előteremtése során az emberek szigorúan a bal agyfélteke által elvárt anyagi racionalitást követik. Csak azt veszik meg, aminek racionálisan van értelme!

         Az óhajok és álmok kategóriájába tartozó tényezők megvalósítása során az emberek a jobb agyféltekéjük által elvárt érzelmi racionalitást követik. Ami elbűvöli őket, azt megveszik, akkor is, ha arra az anyagi racionalitásuk szerint nincs szükségük.

         Az emberek érzelmi racionalitása erősebb, mint az anyagi racionalitásuk, mert az, az óhajok, álmok megvalósításával a jövőt építi!

         Az elbűvölés management egy eszme, amely az emberek elbűvölhetőségére alapozva teremt olyan új piacot, ami az emberiség fejlődését szolgálja.

 

Bevezető

 

         Az elbűvölés coaching az elbűvölés management eszmeiségének az egyéni és vállalati életben történő intézményes meghonosítását segítő folyamat.

         Az elbűvölés management, egy természettudományos alapokon nyugvó, "viselkedési hitvallás", mely abból indul ki, hogy az emberek anyagi racionalitásra törekvésükből származó, káros korlátaikat az érzelmi racionalitásukkal képesek túlszárnyalni.

         Az elbűvölés management egy tudományosan megalapozott eszme, mely "viselkedési hitvallás"-ként érvényesül az egyéni és vállalati életben egyaránt.

Az elbűvölés management eszmét magukénak vallók igyekeznek az eszmét, mint hitet a magán és a vállalati életben alkalmazni.

 

Az elbűvölés management, mint eszme

 

         Az elbűvölés kellemes, szélsőséges érzelmi hatást jelent a mindennapi életben és az üzleti életben egyaránt. Akinek jó elbűvölő képessége van, az nagyon jól tud érvényesülni az életben és az üzletben is. Aki képes elbűvölt állapotba kerülni, az képes az anyagi racionalitás korlátaiból kilépni, ami sok esetben nagyon hasznos.

Mai egyre komplexebb világunkban a sikeres érvényesülés érdekében célszerű minél jobban ismerni az elbűvölés módszereit, technikáit, mert az anyagi racionalitás már nem elég a sikerhez. Az egyre fokozódó piaci versenyben újabb és újabb módszerekre van szükség, ezért az elbűvölést, mint a cselekedeteinket átható észimét be kellett vezetni a vállalatvezetésbe, amelyek most vannak elterjedőben, elbűvölés management névvel.

         Tanulmányomban összefoglalom az elbűvölés legelterjedtebb meghatározásait, bemutatom a szakirodalomban leginkább javasolt módszereket és technikákat, valamint az elbűvölés coaching lényegét.

         A tanulmány minden bizonnyal nagyon hasznos lesz azoknak, akik meg akarják ismerni az elbűvölés helyes alkalmazását, az elbűvölés coachingot, de ez a témakör annyira új és szerteágazó, hogy tanulmányom minden igyekezetem ellenére legfeljebb a témába történő bevezetőnek felel meg.

 

Az elbűvölés management értelmezése

 

Az elbűvölés management még nagyon új eszme, új eljárás, ezért sokan lesznek, akik, régi vezetői tapasztalataikra hivatkozva, már ismeretlenül is lebecsülik az elbűvölés management jelentőségét, de tévednek.

Sokan leszek, olyanok is, akik az elbűvölés managementet, önálló vállalatvezetési módszernek fogják tekinteni, de világosan látni kell, hogy itt egy olyan eszmeiségről van szó, ami kell, hogy áthassa a vállalatvezetés minden szintjét és minden tevékenységét.

Az elbűvölés jelentőségéről Guy Kawasaki, az elbűvölés management kidolgozásának egyik kiemelkedő képviselője, "Elbűvölés" címmel, bestsellerré vált könyvet írt. Ebben a könyvében Guy Kawasaki hiteles és meggyőző történeteken keresztül mutatja be, hogy a sikerhez ma már nem elég a jó ötlet, a kiváló szakértelem és a befektetői bizalom, ma már az érzelmekre is hatni kell.

A mai idők piaci versenyében ugyanis többnyire csak azok győznek, akik elsajátítják az elbűvölés művészetét, amely akaratlanul is megváltoztatja mások érzéseit, gondolkodásmódját, de még a tetteit is, ezért alkalmas arra, hogy az újtól való idegenkedés ellenére elősegítse teljesen új termékek fogadtatását.

Guy Kawasaki az elbűvölés lényegéről azt írja: "Az én meghatározásom szerint az elbűvölés azt jelenti, hogy örömet szerezzünk másoknak valamilyen termékkel, szolgáltatással, szervezettel vagy ötlettel, amelynek eredménye olyan önkéntes, hosszú távú együttműködés, amely mindannyiunk számára kölcsönösen előnyös."

 

Ezernyi kipróbált és jól bevált módszer létezik arra, hogyan adjuk el termékeinket, hogyan tömjük tele a zsebünket még több pénzzel.

Guy szerint azonban az elbűvölés egészen más elvre épül. Az elbűvöléssel nem az az elsődleges cél, hogy rászedjünk másokat haszontalan termékeink megvásárlására és azonnal busás haszonra tegyünk szert, hanem, hogy jó érzéseket váltsunk ki az emberek számára hasznos termékeink iránt és ez által teremtsünk keresletet azok iránt.

A piacon a hagyományos termékekkel és szolgáltatásokkal már nagyon nehéz versenyezni. Piaci vezető szerephez merőben új termék, szolgáltatás kell, amellyel jobbá tehetjük az emberek életét. Azonban mindegy, hogy mivel akarjuk jobbá tenni a világot, a világ nem fogja termékeinket, szolgáltatásainkat tárt karokkal fogadni. Sőt minél zseniálisabb a termékünk és szolgáltatásunk, annál nehezebb lesz elfogadtatni, mert éppen attól fantasztikusak, hogy nagyon különböznek attól, amit az emberek már megszoktak és elfogadtak. Ezért van szükség az elbűvölés managementre, mely abból indul ki, hogy minden igazán új és hasznos termék eladható, csak meg kell szerettetni azt. Egy új terméket igazán eladni csak akkor lehet, ha az a termék elbűvölő és azt a vevők valóban elbűvölőnek találják.

Gay Kawasaki, az elbűvölés management eszméjének kigondolásával, bátor álmodozásaival, írásaival és tevékenységével segítette az Apple sikerét és maga is sikert kovácsolt az Apple sikereiből. Az elbűvölés eszme jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az Apple szakemberei úttörő módon voltak képesek bemutatni és útjára bocsájtani újabb és újabb termékeiket. Steve Jobs szinte a művészet rangjára emelte prezentációit, melyek soha nem öncélúak, hanem elbűvölőek voltak, melyeknek elsődleges célja nem feltétlenül az eladás, hanem a "megszerettetés" volt. Az elbűvölés elmélet szerint, amit megszeretünk, azt meg is akarjuk szerezni és ez nagyon bevált az Apple termékek esetében, hisz egy-egy új termék bemutatója, megszerettetése után szinte az egész világon hosszú sorok várták, hogy kinyissanak azok az üzletek, melyekben az új Apple termékek megvásárolhatók.

Az utóbbi időben a piaci sikerhez vezető módszerek súlypontja eltolódott, a mindenáron történő " meggyőzést" felváltotta a simulékonyabb, ha lehet ezt mondani emberibb elbűvölés. Az elbűvölés nem egyszerűen eladni akar valamit, sokkal inkább megszerettetni akar valami olyat, amit valóban lehet szeretni, csak előbb meg kell ismerni. Minden, ami új, legyen az bármennyire is hasznos és praktikus, az emberek számára egy bizonyos mértékű paradigmaváltást jelent, ami rendszerint anyagi és szellemi befektetéssel jár, tehát az emberek nem szeretik. Amit az emberek nem szeretnek, azt nem is veszik meg. Egy új termék, szolgáltatás, koncepció, tanulmány vagy dolgozat lehet bár nagyon korszerű, meggyőző, ha nem sikerül az emberekkel megszerettetnünk, akkor arra nehezen találunk vevőt, befogadót.

 

Az egyre telítődöttebb piacon viszont éppen ilyen termékekkel és szolgáltatásokkal lehet új piacvezető helyet szerezni, új figyelmet kapni, de ehhez jól kell ismerni az elbűvölés módszertanát és technikáit.

 

Az elbűvölés főbb jellemzői

        

Az elbűvölés valami olyasmi, ami csodálkozást, meghatódottságot, gyors megbocsájtást, különleges elismerést, megszerezni, birtokolni érdemest jelent. Elbűvölő lehet személy, tárgy, bármiféle fizikai vagy szellemi alkotás.

Az elbűvölés olyan "hatalom", ami elől szinte lehetetlen kitérni, mert oly mértékben elbűvöl bennünket, hogy ”feltétel nélküli" lekötelezettek leszünk.

 

Elbűvöltség, ön-elbűvöltség

 

Az elbűvöltség az élet egyik legcsodálatosabb állapota, azt is mondhatnánk, hogy az elbűvöltség egy elvarázsolt állapot.

         Az elbűvöltség kiszakít bennünket a mindennapi élet hömpölygéséből és valami állomszerű, új világba röpít bennünket, ahol pont olyan minden, amilíet korábban, néha még titkolt álmainkban gondoltunk.

Az elbűvöltség átmenetileg mindent háttérbe szorít, csak a vágyaink megvalósulási lehetőségének felfedezésének boldogságát érezzük.

Az elbűvölés hatására álmaink minden korábbinál színesebbé, megvalósíthatóbbá kezdenek látszani, mert képzeletünk az elbűvölésen is túlszárnyal és olyasmit is megvalósulónak vél, ami a felénk irányuló elbűvölésben ténylegesen nem is szerepelt, de a mi vágyunk gyorsan tovább növeli az elbűvölést. A jó elbűvölés tulajdonsága, hogy beindítja az ön-elbűvölés folyamatát, és már magunk formáljuk a saját álmaink szerint az elbűvölést.

Az elbűvöltség olyan, mint a szerelem, a népi mondás szerint "vakká tesz" bennünket, pontosabban olyat láttat velünk, amit senki más nem képes látni.

Az elbűvöltség olyan, mint a szerelem, nem ismer határokat.

        

Az elbűvöltség valóságos flow állapot, amikor mindenről megfeledkezünk, és csak arra figyelünk, amit álmaink megvalósulásának tartunk.  

 

Az elbűvöltség üzleti jelentősége

 

Az elbűvölés management pontosan ismeri az elbűvöltség állapot jellemzőit és pont ezt az állapotot használja fel az üzlet csodálatos kibontakoztatásához.

Az elbűvölés management arra épít, hogy jól felépített elbűvölésével beindítja az ön-elbűvölés folyamatát, ami rendkívüli üzleti hatásokat képes generálni.

Az elmondottak alapján, az elbűvölés managementet akár etikátlan viselkedésnek is tarthatnánk, de valójában az üzleti módszerek egyik legetikusabb változata, mert olyan érzelmi szükségleteket elégít ki, melyek teljesebbé, szebbé, boldogabbá teszik az emberek életét.

         Az IQ dominanciájú neveltetésünk eredményeként anyagi racionalitásunk olyan erős, hogy akadályoz bennünket abban, hogy szabadon szárnyalva alakítsuk sorsunkat. Az erős anyagi racionalitásunk "begubóz" bennünket a "jó nekünk az, ami van" állóvizébe, és ha nem kapunk segítséget a fejlődéshez, korán megöregszünk, a világ, és vele az élet is elszáguld mellettünk. Sajnos, nagyon sokan így élik életüket és nem tudják alkalmazni a modern eszközöket, nem értik, hogy miről beszélnek az emberek, zavarja őket a fiatok viselkedése, kiszorulnak a társadalomból, elkeseredetten várják a kegyes véget.

Az elbűvölés management az ön-elbűvölés folyamatának beindításával átsegít bennünket az anyagi racionalitásunk gyakran értelmetlen, sőt káros korlátain és utat nyit számunkra egy újabb, "kibővült" világ felé.

Az elbűvölés management etikája felett őrködik az emberek hasznossági ítélete, ami gyorsan lerántja a leplet a használhatatlan üzleti ajánlatokról.

 

Az elbűvölés üzleti jellegzetességei

 

A magánéletükben elbűvölő emberek általában jó üzletemberek, még akkor is, ha az elbűvölés management módszereket csak ösztönösen alkalmazzák. Az ő jellegzetes módszerük, hogy nem a termékeiket, vagy szolgáltatásaikat szerettetik meg partnereikkel, hanem saját magukat, hisz ebben fejlettek az ösztöneik. A termékeiket, szolgáltatásaikat elsősorban az ő személyiségükért vásárolják meg, de ők nagyon ügyelnek, hogy termékeik, szolgáltatásaik megfeleljenek a tőlük elvárhatóknak.

Az elbűvölés management lényege viszont a termékek és szolgáltatások megszerettetése által biztosít versenyelőnyt azokkal szemben, akik még mindig a rábeszélés módszerét alkalmazzák.

 

Az elbűvölés kapcsolata a flow-val

 

Az 1990-es évek elején Csíkszentmihályi Mihály magyar származású, abban az időben a Chicago-i egyetem professzoraként dolgozó tudós a boldogságkutatás során megfigyelte és minden korábbinál pontosabban leírta azt a jelenséget, amit az emberek akkor élnek át, amikor belefeledkeznek munkájukba. A professzor ezt a jelenséget az áramlás szó angol megfelelőjével, flow-nak nevezte el.

A flow nagyon rövid idő alatt tudományos fogalommá vált a világ szakirodalmában.

Csíkszentmihályi Mihály professzor és a kérdéskörrel foglakozó tudósok és szakértők azt állítják, hogy az emberek a flow állapotban olyan kiemelkedő szellemi és fizikai teljesítményekre képesek, melyeket a flow hatás nélkül elképzelhetetlenek.

A flow elmélet kialakításának elején, először csak a sport és a művészetek területén gondoltak arra, hogy a "tudatosan" előidézett flow hatást használják fel sportcsúcsok és kiemelkedő művészi alkotások elérésére.

A flow kedvező hatásának a sportban és művészetekben történő alkalmazása után hamarosan megjelentek azok a kísérletek, melyek a flow hatást az üzleti életben történő felhasználási lehetőségeit vizsgálták. Ahogy azt már korábban is tapasztaltuk, az üzleti siker reménye hihetetlen mértékben felgyorsította a flow elmélet üzleti alkalmazását is.

A flow kedvező hatásának üzleti célokra történő felhasználásával foglalkozó elmélet, "business flow" névvel kezd elterjedni. A "business flow" lényege, hogy a flow létrejöttének feltételeit elősegítő, vállalatvezetési módszereket dolgoznak ki és alkalmaznak az üzleti, vállalati hatékonyság növelésének támogatására.

 Az elbűvölés management, az elbűvöléssel a flow állapotot teremti meg.

 

         Az igazán elbűvölőnek ismert emberek, a flow-t átélt emberekhez hasonlóan, arról számolnak be, hogy elbűvölést kiváltó megnyilvánulásaikról nem sokat tudnak beszélni, mert "csak úgy maguktól jöttek azok a gondolatok, melyek az elbűvölést eredményezték". Az elbűvölési élményeikről beszámolók azt viszont egybehangzóan jegyezték meg, hogy elbűvölési szituációt kiváltó megnyilvánulásaik mindig jó hangulatukban, vagy valamilyen erős érzelmi hatások alatt jelentkeztek.

Az elbűvölő emberek elbeszélései az elbűvölést eredményező megnyilvánulásaik körülményeiről nagyon hasonlóak, mint amilyenek a Csikszentmihályi Mihály által felismert flow hatásról mondtak a flow élményét átélők.

 

A flow és az elbűvöltség pszichológiai alapjai

 

A jól ismert anyagi racionalitással szemben, a kevésbé ismert érzelmi racionalitás lényegében azt jelenti, hogy megfelelő módszerek alkalmazásával érzelmeinket egy racionális mederbe tereljük annak érdekében, hogy érzelmeink ne hátrányokat okozzanak, hanem segítsék elő céljaink elérését.

Az érzelmi tényezőknek, a racionális akaratunkkal szembeni "előnyének", erejének mély, az emberi fejlődés kezdeti szakaszára visszavezethető, biológiai alapjai vannak, amit nagyon leegyszerűsítve úgy írhatunk le, hogy az érzelmi információk útja a cselekvést vezérlő agyrészekhez rövidebb, mint a racionális cselekvést vezérlő inger-utak.

 

 

Az érzelmi ingerekre történő gyors cselekedet az ember természetes tulajdonsága, amit a fejlődés során a tudatos racionalitásunk folyamatosan korlátoz.

Annak a közismert és gyakran hangoztatott véleménynek, hogy "jobb lett volna, ha az első megérzésemre hallgattam volna" az az alapja, hogy az érzelmi ingerek, megelőzve a racionális gondolkodásunkat továbbító ingereket, előbb jutnak el a cselekvést szabályzó agyrészekhez, és ha szabad utat adunk érvényesülésének, rendszerint jobb eredményt érünk el, mint aggodalmaskodó racionális gondolkodásunkkal.

 

Daniel Goleman az „Érzelmi intelligencia” című 1995-ben kiadott könyvében az alábbiakat írja:

„Mivel racionális elménk egy-két másodpercnyi hátrányban van felfogás és válasz tekintetében az érzelmi elméhez képest, egy érzelmi szituációban a szív adja az első lökést, nem a fej.”

 

Megérzéseink nem "mérlegelik", hogy racionális cselekedetet váltanak-e ki, de ha ezt az első megérzést alávetjük a racionális gondolkodásunknak, akkor gyakran felülbíráljuk érzelmeink sugallatait.

Érzéseink racionális tudatos gondolkodásunkkal történő felülbírálása sok esetben meghiúsítja az első megérezések szerinti helyes cselekedeteinket. Kutatók keresik a módját, hogy a sokszor nagyon hasznos érzelmeinket egyre racionálisabban használjuk fel boldogulásunkhoz.

 

 

 

Az érzelmi racionalitás újra felfedezése tudatosan is lehetőséget ad az embernek, hogy a tudatos racionalitással elért eredményeiket jelentősen túlszárnyalják.

Az akadémiai IQ alapján hozható döntéseinkhez tartozó cselekedeteinknek határt szab a korlátolt racionalitásunk, aminek a felismeréséért Herbert Simon Nobel-díjat kapott, de az EQ alapján ilyen esetekben még gyakran találunk érzelmileg racionális megoldásokat, ami a racionális cselekedeteink határát jelentősen kibővítheti.

 

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy elbűvölő képességünk a bennünk felgyülemlett érzelmi tudástőkéből táplálkozik. Az egyes élethelyzetekhez tartozó érzelmi megnyilvánulásaink sok esetben az érző- működtető idegcsoportok tudatos tudatunktól független érzelmi megnyilvánulások, melyek rendszerint a másik személy iránti őszinte tiszteletet, szeretet fejezik ki, tehát nem csoda, ha ezek a megnyilvánulásaink elbűvölést váltanak ki.

 

Az elbűvölés management elbűvölő sikerének titka, hogy az elbűvölt állapotban lévő vezetők, elbűvölő módszerekkel elbűvölt állapotba segítik munkatársaikat, partnereiket, hogy azok elbűvölő eredményeket érhessenek el.

        

Ez a meghatározás nem szójáték, hanem a fent vázlatosan ismertetet legmodernebb tudományos felismerések eredménye.

 

Az elbűvölés management kapcsolata a kék óceán stratégiával

 

W.CHAN KIM és RENEE MAUBORONE "Kék óceán stratégia" (A verseny nélküli piactér) című 2005-be, a Harvard Business School  Publishing Corporation gondozásában megjelent könyvükben azt írják:

 

"A kék óceán stratégia arra ösztönzi a vállalatokat, hogy törjenek ki a véres versengés vörös óceánjából úgy, hogy feltáratlan, a versenytől még érintetlen piaci térségeket teremtenek, amivel jelentéktelenné teszik magát a versenyt."

        

Az elbűvölés management lényegében a kék óceán stratégia sajátos megjelenési formája, mely úgy teremt magának "vérnélküli", tiszta piacokat, hogy az embert szolgáló, alapvetően új termékeket és szolgáltatásokat fejleszt ki, majd azokat "megszeretteti", azáltal, hogy azokat elbűvölő módon jeleníti meg.

 

Az itt vázaltosan bemutatott pszichológiai háttér ismerete alapján elmondható, hogy az elbűvölés management az üzleti sikert arra alapozza, hogy az emberek elbűvölt állapotukban a racionális tudatuk értékelésének eredményét megelőzve, érzelmeik alapján hozzák meg döntéseiket. Az érzelmi racionalitás erősebb az anyagi racionalitásnál. Számos olyan eset van, amikor a dolgok anyagilag irracionálisnak tűnnek, de érzelmeink hatására mégis ragaszkodunk hozzájuk.

Az érzelmi alapon hozott döntéseink, szerencsére gyakran átsegítenek bennünket a bal agyfélteke anyagi racionalitás alapján „diktált” korlátain, és lehetőséget teremtenek arra, hogy megtapasztaljuk a „rettegett” ismeretlenségben rejlő előnyöket, melyek nélkül a jövő elképzelhetetlen.

Az elbűvölés management az üzleti sikert „megosztja” a felhasználóval, hiszen a felhasználó, a vállalkozó terméke, szolgáltatása által előidézett elbűvölt állapotában hozott döntése alapján teremt magának új, sok esetben jó „jövedelmező” lehetőségeket.

        

 

 

Az elbűvölés management folyamata

 

Az elbűvölés management elnevezés az angol "Enchantement management"-ből származik, amit fordíthatnánk elbűvölés gazdálkodásnak, de még inkább elbűvölés szervezésnek, mint ahogy azt a következőkben láthatjuk is. Az elbűvölés management a szervezés, irányítás, koordinálás csúcsát jelenti.

 

         Az Enchantement management, a management szó azonossága ellenére több mint egyszerű anyagi gazdálkodás, szervezés, az elbűvölés management, mint tevékenység, közelebb áll a művészethez, mint a mesterséghez. A pontos kifejezhetőséget akadályozza az, hogy gazdálkodás, szervezés szó nehezen egyeztethető össze a művészettel. Az alkalmazandó pontos kifejezés valami olyasmi lehetne, mint a "művészi szintű szervezés", vagy a " gazdálkodás művészet".

         Az elbűvölés management folyamata, "művészi" igénye ellenére nagyon egyszerűnek tűnik, pedig rendkívül összetett gazdasági, pénzügyi és érzelmi részfolyamatok sokasága, melyeket az áttekinthetőség érdekében három csoportba célszerű besorolni:

  1. Kreatív emberek elbűvölésre alkalmas álmainak alapján kialakított új termék, vagy szolgáltatás koncepció, (az elbűvölés tervezése már itt kezdődik és végig vonul a folyamat minden fázisán)
  2. Az elbűvölést keltő termék vagy szolgáltatás, legmodernebb módszerek és technológiák alkalmazásával történő előállítása, (az elbűvöléshez elengedhetetlen a csúcstechnológia alkalmazása)
  3. Az elbűvölést keltő termék elbűvölő bemutatása és piacra dobása, (világra szóló bemutató prezentáció, pontos piacra kerülési dátum, kipróbálási lehetőség biztosítása az eladó helyeken)

 

Az elbűvölés management folyamatának minden mozzanata nagyon fontos, ha bármelyik mozzanat sérül, a projekt nem lesz teljes értékű.

Az elbűvölés management jellegzetessége, hogy a teljes folyamatot végig kíséri a projekt szakmai "evangélistáinak", "hittérítése", az új termék vagy szolgáltatás tárgyilagos dicsérete, hasznosságának bemutatása, hangsúlyozása.

         Az elbűvölés management egyik legkritikusabb területe a teljesen új elveket és technológiákat alkalmazó termék megismertetése, ami minél nagyobb nyilvánosságot igényelne, de az új termék elengedhetetlen védelme a konkurensekkel szemben viszont a teljesen titkolt előállítást igényelne.  Sok esetben a nagy gonddal előkészített terméket a konkurens cégek hasonló termékkel előzik meg, megosztva ezzel a piacot. Ilyen esetben sajnos, hiába jobb az új termék, mint a konkurencia által piacra dobott gyenge másolat, az elbűvölés már nem lesz olyan hatásos, mint a konkurencia támadása nélkül.

         Az iPad piacra dobását, a nagy elővigyázatosság ellenére, például megelőzte az ARCHOS 9 megjelenése.

Az iPadet csak az mentette meg a bukástól, hogy az ARHHOS piaci potenciálja messze az APPLE mögött van és az ARHHOS  készülék újdonság jellege is nagyon elmarad az iPad mögött. Ettől függetlenül az ARCHOS 9 egy nagyon jó kis készülék, amit nagyon kedvelek, annak ellenére, hogy az iPademet sokkal gyakrabban használom.

Az elbűvölés management tényleges tartalma lényegesen több és részletesebb, mint amit ebben a témát bemutató, kis bevezető tanulmányban el lehet mondani.

 

Az elbűvölés management "gyökerei"

 

Az elbűvölés management, egyáltalán nem egy új "találmány", sokkal inkább nagy múltra visszatekintő módszerek megújított, korszerűsített formája.

Az elbűvölés leginkább kézzel fogható esetei a természetben találhatók meg. Elég csak a virágok, valóban elbűvölő színeire és formáira gondolni, vagy a madárvilág csodálatos tollazatára.

A mai elbűvölés management ősi alkalmazására is több jó példát ismerünk melyek közül talán a leg jellegzetesebben tartalmazta az elbűvölés management elemeit, a SONY walkmanje. A walkman készülékek valóban teljesen új szokások kialakításával teremtettek új piacot, miközben új, hasznos szokásokat terjesztettek a felhasználók számára.

Az az ötlet, hogy az emberek menetközben is tudjanak zenét hallgatni a maga idejében egy igazán "forradalmi" gondolat volt.

 

Hasonló példákat találunk az autó iparban, de még a ruházati és élelmiszer jellegű üzlet területén is. 

 

Az elbűvölés management gyakorlati alkalmazása

 

Az elbűvölés management, a már eddig is elért sok részeredmény ellenére még csak most van kialakulóban. Egységes, teljes körű leírása a módszernek, tudomásom szerint még nincs. Az irodalomban található részletek és ráutalások alapján a módszert egyének és vállalatok egyaránt használni tudják.

Érdekes tulajdonsága a módszernek, hogy az egyéni vállalkozótól kezdve, a multinacionális nagy vállatokig mindenki használhatja. A módszer rugalmasságát mutatja az is, hogy néhány vállalat még egy termék esetén is célszerűnek tartja alkalmazni.

Az irodalomban fellelhető alkalmazások jelentősen eltérnek módszerükben, nevükben és eredményeikben is. A módszert végül is az jelzi karakterisztikusan, hogy az elbűvölésre épít.

 

Az elbűvölés nagyon szubjektív jelenség, ami egyik embert a rajongásig elbűvöli, az egy másik ember számára teljesen közömbös lehet. Az is gyakran előfordul, hogy ami tegnap még egyáltalán nem érdekelt, azért ma esetleg már rajongok is, és ez fordítva is igaz.

         Az elbűvölés management ugyan nagyon eredményes üzleti módszer, de nagyon "érzékeny" a körülményekre.

Az elbűvölés management alkalmazása során nem szabad megfeledkezni arról, hogy az elbűvölés sokkal több, mint a "megkedvelés", vagy "szükséglet", ezért annak elérése sokkal körültekintőbb, az emberi tényezőkre nagy figyelmet szentelő szervezési, arányítási munkát igényel.

 

Személyes tapasztalataim az elbűvöléssel

 

Az elbűvölés managementről szóló tanulmányom írása során többször éreztem azt, hogy milyen sok személyes tapasztalatom van az elbűvölés jelenségéről.

         A legjelentősebb elbűvölési tapasztalataim a számítógépekkel kapcsolatbanvan, de említhetem a lépésszámlálókat is, vagy a könyveket.

Villamos mérnök és közgazdász lévén érthető, hogy vonzódók a technikai, gazdasági területekhez.  Már gyermekkorom óta bennem él az új, a modernebb utáni érdeklődés, aminek fő területe a számítógépek. Legalább huszonöt éve folyamatosan figyelem a számítógépek fejlődését és mindig igyekszem a legkorszerűbbet, a lehető leghamarabb megszerezni. Ez az igyekezetem abból a feltevésemből táplálkozik, hogy a korszerű számítógépek alkalmazásával folyamatosan javíthatom személyes hatékonyságomat. A több mint két évtizedes tapasztalatom azt igazolja, hogy az újabb és újabb számítógépekkel egyre hatékonyabban tudom végezni a munkámat. Ezért van az, hogy mindig hagyom magamat elbűvölni egy-egy újdonságot tartalmazó számítógéppel, okos telefonnal, autóval, könyvekkel. Amint feltűnik egy újdonság, azt azonnal tanulmányozom, ami már önmagában is egy nagy élvezet a számomra és természetesen azt, ami nagyon elbűvöl meg is vásárolom. Környezetem egyre furcsábbnak tartja az újdonság iránti erős érdemlődésemet és attól óvnak, hogy ne hogy valamilyen terület függőjévé váljak. Itt kell megjegyezni, hogy valóban a függőséget egyetlen "hajszál" választja el az elbűvöltségtől, de lényeges különbség, hogy az elbűvölés mindig valamilyen hasznos, de legalábbis nem káros dologra irányul.

Guy Kawasaki az "Elbűvölés" című könyvével, Steve Jobs a fergeteges bemutató előadásaival felhívta a figyelmemet az elbűvölés fontosságára. Ezek hatására én valóban az elbűvöltség állapotába estem és egyre gyakrabban azon gondolkoztam, hogy hogyan tudnám az elbűvölést a magam és környezetem számára hasznossá tenni.

         Az anyagi racionális agyféltek azt sugallta, hogy nincs arra racionális esélyem, hogy az elbűvölést hasznosítsam, tehát ne is foglalkozzak vele. Az érzelmi tényezők jelentőségével régóta foglalkozó emberként azért itt motoszkált a fejembe a gondolat, hogy mégis csak hasznos lehet, ha egy kicsit részletesebben is megismerem az elbűvölés hatását.

A jobb agyféltek nem sokáig késlekedett, mert egyik reggel arra ébredtem, hogy bizonyára sokaknak segítene, ha én írnék egy lelkesítő tanulmányt az elbűvölésről. Ettől kezdve, az elbűvölés folyamata az ismert módón alakult. Arra gondoltam, hogy milyen jó lesz, amikor az elbűvölésről szóló tanulmányomat feltöltöm a honlapomra, ahol sok ember olvashatja és maga is kipróbálhatja, tovább hirdetheti az elbűvölés hasznosságát.

Enne alapján viszonylag gyorsan megírtam "Az elbűvölés management" című írásomat, majd alig egy-két nappal később már elkészült az "Elbűvölés coaching" című tanulmányom is.

         Azóta is egyre határozottabban állapítom meg, hogy az elbűvölés valóban működik, nem csak olyan világhírű cégek esetében, mint az Apple, és a Nokia is, hanem az én esetemben is. 

Tanulmányaimmal egy csapásra magam is az elbűvölés evangélistája lettem. 

Biztos vagyok abban, hogy tanulmányaimat olvasva sokan hasonlóan alkalmazni fogják az elbűvölés management rendkívül hasznos hatását és maguk is evangélistái lesznek az elbűvölés management eszméjének és ezáltal részesei lehetünk annak a hullámnak, melynek eredményeként sok magyar ember is sikerrel alkalmazni  fogja az elbűvölés management módszert. 

 

Az elbűvölés coaching jellegzetessége

 

         Minden coachingnak van valamilyen sajátos jellemzője, de különösen igaz ez az elbűvölés coachingra.

         Az elbűvölés coaching célja az elbűvölés management eszmeiségének tolmácsolása, megtapasztaltatása a coachingban részesülőknek. Az elbűvölés management eszmeisége azok közé az ismeretek közé tartozik, melyeket a hagyományos oktatási, képzési módszerekkel terjeszteni nem lehet, az elbűvölés management elsajátításához elengedhetetlen a személyes megtapasztalás.

Az elbűvölés coach, az elbűvölés management pszichológiai alapjait ismerve segíthet a partnerének az elbűvölés management személyes megtapasztalásában, átélésében, melynek során a coacholt személyben kialakul az elbűvölés érzéskomplexuma és létrejön az a speciális érzelmi tudás tőke, mely a későbbiekben az elbűvölést önműködővé teszi.

A vezetői elbűvölés management kettős, hármas elbűvöléssel is járhat, hisz a vállalatvezetőnek saját magának az elbűvölt állapotba kell kerülnie, hogy elbűvölést váltson ki a munkatársaiból, hogy azokkal együtt olyan termékkel, szolgáltatással léphessenek piacra, mellyel a piaci partnert is el tudják bűvölni.

Az elbűvölés management szellemisége kell, hogy érvényesüljön a tervezés, a megvalósítás és a marketing munkában egyaránt.

         A jó elbűvölés coaching eredményeként létre jön a vállalat működésében ez a sajátos helyzet, amit az elbűvölés evangélisták képesek tartósan fenntartani.

         Az elbűvölés coachingot célszerű az elbűvölés management eszméjének részletes megismertetésével kezdeni, majd példákkal illusztrálni az elbűvölés management gyakorlati kivitelezését. Az elbűvölés coach igazi szerepe a coaching befejező fázisaként jelentkezik, amikor is célszerű néhány új termék, vagy szolgáltatás bevezetésénél segíteni az elbűvölés management eszmeiségének érvényesítésében.

         Az elbűvölés management szellemiségét megértetni és elfogadtatni, sőt segíteni azt átélni,  olyan nehéz feladat, hogycsak igazán nagyon jól képzett elbűvölés coach képes erre.

         A vállalatvezetők a vállalkozási környezet egyre növekvő komplexitása mellett anyagi racionalitási indíttatásukra mindenek előtt a túlélésre koncentrálnak, ezért meglehetősen nehéz meggyőzni őket arról, hogy anyagi és szellemi erőforrásaiknak legalább egy részét fordítsák a jövőjük építésére és vágjanak bele az elbűvölés management gyakorlati alkalmazásába. Vállalatvezetőktől nagyon gyakran hallani azt a véleményt, hogy "ebben válságok és megszorítások időszakában az elbűvölés managementről még beszelni sem szabad, nem, hogy arra erőforrásokat pazarolni". Ezek a vezetők szívesebben alkalmaznak olyan coachot, aki az anyagi racionalitás talaján próbálsegíteni a túlélésben. Az ő esetük azonban zsákutca, hisz a jövő kibontakozási lehetősége nélkül a túlélés csak "vegetálást" jelenthet.

         A válságokon és megszorításokon sikeresen átvergődő vállalatok tapasztalatai viszont azt mutatják, hogy sok esetben éppen az elbűvölés management alkalmazása segített abban, hogy túlélés helyet kibontakozást tudtak elérni, azáltal, hogy új, többnyire versenytársak nélküli  piacokat tudtak nyitni.

         Az elbűvölés coaching alkalmazását nehezíti az is, hogy meglehetősen költséges szolgáltatás, mert nem elég csak néhány vezetőt coacholni, hanem a vállalatvezetés, sőt a meghatározó munkatársak jelentős részét is coacholni kell.

Szerencsére az elbűvölés coaching a konkrét kibontakozás része lehet és akkor már nagyon is megéri a ráfordítás.

 

Az elbűvölés coach és az elbűvölés management evangélistái

 

Az elbűvölés management eszme megismertetésének, tanításának művésze az elbűvölés coach, az eszme terjesztői az elbűvölés evangélistái.  

A coaching-ot, mint "tevékenységet", a szakirodalomban legáltalánosabban úgy fogalmazzák meg, hogy "segíteni másnak, hogy segíthessen önmagán".

Ebbe a meghatározásba nagyon sok féle együttműködési forma (tréning, tanácsadás, mentoring, stb.) belefér a coach és a coaching-ot igénybevevő között.

Az én személyes tapasztalatom szerint a coaching igazi szerepe azonban akkor jelentkezik, ha valakinek olyan területen kell és akarunk segíteni, melyhez nem elég a tudás átadása, hanem aszemélyes megtapasztalásra is szükség van.

 

         A személyes megtapasztalás azért fontos, mert nagyon sok olyan terület van ahol bizonyos dolgok elsajátítása csak személyes megtapasztalás alapján lehetséges.A személyes megtapasztalás nélkül, nem hogy elérni, de még megkísérelni sem merünk olyan dolgokat, melyekre egyébként a személyes megtapasztalás után rendszeresen képesek vagyunk. A bennünk rejlő képességek kibontakoztatásához "szert kell tennünk" a személyes megtapasztalás "élményére".

         A helyzet megvilágítására egyszerű példaként említhetjük a kerékpározást, vagy az úszást, amiről tudjuk, hogy tanteremben, könyvekből a technikát ugyan megtanulhatjuk, de ez a tudás önmagában még nem elég a kerékpározáshoz és az úszáshoz. A kerékpározáshoz és úszáshoz elengedhetetlen a személyes megtapasztalás, amit a legtöbb esetben csak mások közreműködésével tudunk megszerezni.

         A személyes megtapasztalás lényege, hogy a tudatos tudatunkon kívül, érzékszerveink bonyolult együttműködése segítségével, "megismerjük" az egyensúlytartás és a vízfelszínen lebegés "érzés-komplexumot", ha ebben megfelelő külső közreműködést kapunk.

         Ez a két nagyon egyszerű és igen széles körben ismert példa jól érzékelteti, hogy mi a különbség a "tanító" és a "coach" feladata között.

         A tanító megtanítja a megtanulható dolgokat, a coach "segít" a személyes megtapasztalásban.

 

Azt hiszem ezek alapján érthető, hogy szerintem jó coach, sőt egyáltalán coach az lehet, aki már rendelkezik a személyes megtapasztalásélményével. Lehet, hogy nagyon hasznos tréninget, tanácsadást, mentoringot is vezethet coach, de az igazán kiemelkedő üzleti eredmények eléréséhez EQ coachingra van szükség. A sikeres vezetéshez szükséges ismereteket a jó vezetők, akár maguk is képesek megszerezni, de a kiemelkedő üzleti vállalkozásokhoz kell az a coach, aki képes felkészíteni a vezetőt, hogy merje vállalni a lehetetlennek látszó feladatot is. A mindennapi vezetői feladatokhoz, normális vezetőnek nincs szüksége coachra.

         Az életben és természetesen az üzleti éltben is számtalan olyan feladat, kihívás van, melyekhez a kognitív úton elsajátítható ismereteken túl, elengedhetetlenek bizonyos személyes megtapasztalás útján elsajátítható "érzés-komplexumok".

         A személyes megtapasztalás útján elsajátítható "érzés-komplexumok" az érzékszerveink által keltett érzetekből és a hozzájuk kapcsolódó érzelmi tényezőkből állnak. Az érzékszerveink által keltett érzeteinkhez az emberiség fejlődése útján olyan érzelmi hatások kapcsolódtak, melyek hatásmechanizmusai még ma sem teljesen ismertek. Az érzelmi hatások hatásmechanizmusainak ma is folyamatban lévő megismerési folyamatában azt már biztosan tudjuk, hogy közös jellemzőjük, hogy az úgynevezett "érző-végrehajtó" idegpálya elkerüli a "tudatos" agyunkat, tehát az érzet hatására adott reakciónkat nem tudjuk akaratlagosan befolyásolni.

Az érzelmeknek ez a tulajdonsága első "hallásra" akár hátrányosnak is tűnhet, de ha megértjük, hogy az érzelmi hatások "érző-végrehajtó" idegpályája "lényegesen" rövidebb, mint a tudatos agyunkkal kontrollált "érzet-tudatos tudat-végrehajtószerv" idegpályája, akkor már közelebb kerülünk az érzelmi tényezők fontosságának megértéséhez.

         Az életben gyakran kerülünk olyan helyzetekbe, melyeknél éppen az a "kis előny", amivel az érzelmi idegpályák rendelkeznek döntő jelentőségűek lehetnek. A sport és az üzleti versenyeknél gyakran az érzelmi idegpálya "kis" előnye hozza meg a győzelmet. Az élet számos kritikus helyzetében, amikor a tudatos tudatunk már "tehetetlen", már csak az érzelmi hatások segíthetnek.

         A coaching, a személyes megtapasztalás folyamatába történő bevezetés művészete.

         A művészet elnevezés alátámasztására talán elég azt mondani, hogy bizton állíthatjuk, hogy a coaching jóval közelebb áll a művészethez, mint a mesterséghez.

         A coach művészt a szobrászhoz hasonlíthatjuk. A szobrász a kődarabból "kihozza" a szobrot. A szobor tehát benne van a kődarabban, a szobrász "csak" "előcsalogatja".

A megalkotott szobornak, bár továbbra is kőből van, a jövőben már a szobor jellege lesz a meghatározó. A szobrász a szoboralkotás során "segít a kőnek" szoborrá alakulni. A kő a természet hatásai alapján maga is alakulhat, néha szoborformákat ismerünk fel, de igazán szoborrá csak a szobrász, alkotó tevékenysége alapján válhat. A szobrász a szoboralkotás során a kőből minőségileg új értéket teremt, amiben ugyan benne van a kő értéke, de az elhalványul a szobor értéke mellett.

         A coach az emberek szobrásza, aki az emberből egy új értéket hoz ki, egy új "karaktert" "farag".

         A képességek, a karakterek benne vannak az emberben "csak" ki kell "csalogatni" belőle.

         Az emberek jelentős része, ellentétben a kővel, maga is képes arra, hogy a benne rejlő lehetőségeket, jellegzetes karaktert, kiaknázza, kialakítsa. Ahhoz azonban, hogy az emberből a lehető legtöbbet hozzuk ki abból, amivel a természet megáldotta, "szobrászra", coach-ra van szükség. Az ember nem képes teljesen objektíven látni önmagát, és ezért "külső", tapasztalt szemlélő kell ahhoz, hogy a lehetőséget meglássa bennünk, és ami ennél is fontosabb, segítsen annak személyes megtapasztalásában, ami elhiteti velünk, hogy képesek vagyunk arra. A személyes megtapasztalást, hagyományos oktatás, képzés formájában nem lehet elsajátítani.

         Élettapasztalataink alapján számos dolgot megvalósíthatatlannak tartunk, és ezért csak ritkán próbálkozunk azokat, mint "álmokat" megvalósítani. Az, az ember, aki még nem tapasztalta meg, hogy a kerékpár, annak ellenére, hogy csak két kereke van képes eldőlés nélkül haladni, hogy az ember bizonyos feltételek mellett képes a víz felszínén maradni, külső "inspiráció" nélkül, általában meg sem próbálja ezeket.

Az elképzelhetetlen csúcsok, a kiemelkedő sport és üzleti sikerek a legtöbb ember számára elérhetetlennek tűnnek, ezért nem is próbálkoznak vele. A coach az, aki képes megadni azt a "bátorságot", hogy a "lehetetlent", lehetségesnek tartsuk, és ezáltal kialakítsuk magunkban azt a "beidegződést", ami képessé tesz bennünket "a lehetetlen" dolgok véghezvitelére is. A lehetetlen csak addig lehetetlen, míg fel nem ismerjük a megoldás útját, azt követően a korábban lehetetlen is "gyerekjátéknak" tűnik.

 

A világhírű coach guru, BILL SWEETENHAM, a coaching munkáról, a Damian Hughes: "Liquid leadership" című könyvéhez írt előszóban az alábbiakat írja:

"Mint 12 világrekorder, 40 Olimpiai és számos világ-klasszis atléta trénere, gyakran volt lehetőségem bepillantani azoknak az embereknek a gondolkodásába, akik ki akartak, és ki tudtak emelkedni a tömegből, és hihetetlen erőfeszítésekkel képesek voltak megvalósítani álmaikat, vízióikat, függetlenül attól, hogy mások gyakran azokat lehetetlennek tartották.

A rendkívüli teljesítményekre képes emberek trénereként megtanulhattam, hogy a "személyes, határtalan akarat", és a "csúcseredmény élményének személyes megtapasztalása" az a két tényező mely a siker záloga. Csak azok a trénerek érnek el igazán kiemelkedő eredményeket, akik "vezetői tudásukkal" képesek ezt a két tényezőt partnereikben megfelelő szintre emelni."

 

Az igazán jó coach-nak pontosan ismerni kell a megtapasztalás fiziológiai, biológiai folyamatát, ahhoz, hogy segítséget tudjon nyújtani olyan embereknek, akikben van elhatározás arra, hogy túlszárnyalják korábban már elért csúcsaikat.

Az elbűvölés coach az elbűvölés management eszme művésze, aki segít abban, hogy partnerei megtapasztalják az elbűvölés csodálatos érzésvilágát és ebben az érzésvilágban a flow hatására kiemelkedő eredményeket érjenek el az élet minden területén.

A vállalati elbűvölés management csak akkor lehet igazán eredményes, ha a vállalat mértékadó vezetői és munkatársai maguk is az elbűvölés management eszme megvalósítójává és terjesztőivé vállnak, és mint az elbűvölés management eszme evangélistái az eszmét folyamatosan terjesztik munkatársaik és partnereik között.

Az elbűvölés epilógusa

 

         Az a tisztelt olvasó, aki hajlandó volt engedni jobb agyfélteke sugallatának, és idáig jutott a tanulmány olvasásával, jó úton jár az elbűvöltség állapota felé.

          Lehet, hogy vannak még kételyei azelbűvölés management hasznosságát illetően, de azt a gondolatot, hogy az érzelmekre alapozva, minden anyagi racionális érvnél jobban lehet hatni az emberekre, hogy sikeresebben lehet új piacot teremteni, többé már nem verheti ki a fejéből. Már csak idő kérdése, hogy mikor döbben rá, hogy már itt is, ott is az elbűvölés management módszert alkalmazza, sőt másoknak is ajánlja.

 

Így vállunk evangélistaivá annak, amit elbűvölőnek tartunk.

 

Az elbűvölés management valóban egy elbűvölő életviteli és vállalatvezetési felfogás.

 

 

 

 

Budapest, 2012.07.21.

      

     Dr. G. Tóth Károly az ANTENNA HUNGÁRIA Rt,

volt stratégiai igazgatója és műszaki vezérigazgatója